Algemene Verkoopsvoorwaarden en Verkoopsregels:


 1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door de bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Onder verkoper wordt verstaan: Belize Corporate/ANLY bvba

 2. Alle prijzen zijn steeds in Euro. Op de factuur en webshop zal een duidelijke vermelding zijn naar excl of incl BTW.

 3. Verkoper behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe , gewijzigde Algemene voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor leveringen die reeds aanvaard werden en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van bevestiging. De Algemene Voorwaarden zijn steeds te consulteren op onze website.

 4. Verkoper is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout of foutieve weergave op de webshop, één en ander ter beoordeling van verkoper.

 5. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 6. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht door goederen aan de beroepsvervoerder, dus af magazijn,  of, in geval de goederen door koper worden afgehaald of door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn/ruimte/woonst… van koper. Wanneer de artikels door of vanwege verkoper voor de koper worden opgeslagen bij verkoper of derde, vindt de aflevering plaats op et moment dat de zaken zijn opgeslagen.

 7. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveringen te eisen indien:
  • Hij de uit de betreffende orders voortvloeiende kredietrisico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar.
  • De financiële positie van de koper verslechtert voordat het order geheel is uitgevoerd.

 8. Koper kan in geval van niet, niet tijdig of niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.

 9. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen facturen.

 10. De leveringstermijn is steeds een aanduiding, maar geen verbintenis, zodat vertraging geen aanleiding kan geven tot boete of schadevergoeding.

 11. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van de verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, rellen, staking, brand, overheidsmaatregelen, enorme drukte, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ter behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen. Overmacht schort de verplichtingen van partijen op zonder enige vorm van schadevergoeding door verkoper.

 12. Verkoper is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 13. Behoudens afwijkende overeenkomst dienen alle facturen en resterende betalingen te geschieden binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bestellingen via webshop dienen steeds direct bij bestelling afgerekend te worden tenzij anders overeengekomen.

 14. Bij niet-betaling binnen de maand na vervaldatum wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 20% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met een minimum van 50,00 euro. Daarenboven zal een verwijlintrest van 1.5% per maand verschuldigd zijn.

 15. Verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor om betaling door de koper vooraf danwel betaling bij aflevering te verlangen.

 16. Klachten:
  • Koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde beantwoordt aan het gevraagde, of de aantallen kloppen en of de uitvoering correct is.
  • Worden bij aflevering zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze te vermelden op de leverbon of bijgevoegde factuur.
  • Niet zichtbare gebreken dienen ons gemeld te worden binnen de 10 uren na aflevering met vermelding van leverbon nummer of factuur nummer.
  • Indien koper geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
  • Retourzendingen kunnen alleen gebeuren na schriftelijke aanvraag toestemming van verkoper en mits ingevuld retourbon voorzien door verkoper. Zonder deze retourbon, verstrekt door verkoper, zullen geen retourzendingen aanvaard worden.

 17. Retourbeleid:
  Elke retour wordt steeds begeleid door een retourbon. Elke retourbon dient u aan te vragen via invoices@belizecorporate.be  
  Hierop vermeldt u de artikelen die u wenst te retourneren en de reden hiervoor. 
  Voor de verwerking van de retour worden administratiekosten berekend. Elke retour wordt maar aanvaard aan maximum 75%. Dit wil zeggen dat retourkosten steeds 25% bedragen. 
  Indien de retour aanvaard wordt ontvangt u van ons een bevestiging per mail. U stuurt de retour vervolgens binnen de drie dagen naar: 
  Retouradres: 
  Belize Corporate 
  Zwaantjesstraat 42B 
  9090 MELLE

  Wij accepteren geen goederen die:
  - Niet in hun originele verpakking zitten.
  - Meer dan 14 dagen na factuurdatum geretourneerd worden.
  - Bedrukt of geborduurd zijn. (gepersonaliseerde artikels)
  - Vuil en gekreukt zijn.
  - Niet meer voorhanden zijn in de collecties.
  - Gefactureerd werden als staal of passet.

 18. Transportvoorwaarden:
  Alle zendingen en transport in België gebeuren franco vanaf 350€. Alle zendingen en transporten onder de 350€ worden doorgerekend aan volgend tarief:
  - Één doos met max gewicht 30kg: 9 euro
  - Meerdere dozen met max gewicht per doos 30kg: 9€ extra per doos
  Elke bestelling wordt aanzien als één zending. Idere toevoeging aan een reeds doorgegeven en verwerkte bestelling zal worden beschouwd als een nieuwe bestelling.

 19. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

 20. Niet tijdige betaling van een factuur, geheel of gedeeltelijk, zal ook niet alle vervallen facturen opeisbaar maken.

 21. Niet tijdige betaling van een factuur is voldoende reden tot staken van alle nog uit te leveren goederen.

 22. Het geleverde materiaal blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de goederen of tot de overmaking van de provisie, zowel voor basisproducten als voor accessoires. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Bij overtreding worden alle vorderingen  op koper terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft verkoper het recht om alle goederen terug te halen, zonder enige machtiging van de koper of van enige rechtelijke instantie. Eén en ander is ook van toepassing in geval van opschorting van betaling en faillissement van de koper.

 23. Iedere mogelijke en indien bewezen aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag dat ik het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper wordt uitbetaald.

 24. Gegevensbescherming:
  Belize Corporate zet zich volledig in om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van GDPR (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke wetgeving waarvan de uiteengezette beginselen dienen te worden opgevolgd door de verwerkers van persoonsgegevens en waaraan de betrokkenen hun rechten ontlenen. Belize Corporate streeft ernaar transparant te zijn over hoe ze persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en zal haar verplichtingen inzake gegevensbescherming nakomen.
  Al uw gegevens zullen verwerkt worden door Belize Corporate met maatschappelijke zetel Koestraat 5, 9000 GENT met ondernemingsnummer BE0432.044.235
  Uw gegevens worden enkel bewaard gedurende termijn die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij zullen uitsluitend de gegevens verwerken voor volgende doeleinden: een goed beheer van de relatie met klanten en leveranciers, de verwerking van bestellingen, de opvolging van leveringen en van activiteiten betreffende loyaliteit en commerciële prospectie. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gronden waarop Belize Corporate zich baseert ter rechtvaardiging van onze wettige en eerlijke verwerking van gegevens van klanten en derden zijn:
  - Dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. Bv om klant een passende offerte te kunnen bezorgen
  - Dat wij een legitiem belang hebben (gerelateerd aan zakelijke doelstellingen) afhankelijk van het feit of de verwerking niet de belangen of de rechten en vrijheden van betrokkene schendt.
  - Dat de verwerking nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  Alle persoonsgegevens die in dit verband verzameld werden zullen niet doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan gelijk welke organisatie of entiteit tenzij u hiertoe vooraf duidelijk ben geïnformeerd en u uw expliciete toestemming hiertoe gegeven hebt. Uitzondering is dat de wet dit vereist in het kader van een gerechtelijke procedure.
  Voor zover mogelijk hebben wij beveiligingsprocedures ontwikkeld om met name onbevoegde toegang tot deze verzamelde gegevens te voorkomen.
  U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en ze te corrigeren indien ze niet correct zouden zijn. U hebt ook het rehct op vergetelheid, op overdraagbaarheid van uw gegevens en om u tegen de verwerking ervan te verzetten, evenals het recht om te weigeren dat uw gegevens worden geprofileerd en het recht op kennisgeving in geval van inbreuken op de beveiliging. Hiervoor kan u steeds met ons contact opnemen via info@belizecorporate.be


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Belize Corporate gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten